Přihlaste se a využijte web naplno HAFICI.NET »

Zákon o poplatcích ze psů.

 

Články » Zákon o poplatcích ze psů. 

Zákon o poplatcích ze psů.

Publikováno: 05.02.2010 • Autor: © edus • Rubrika: Zajímavosti o psech

 

229

ZÁKON

ze dne 4. července 2003,

kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o místních poplatcích

Čl. I

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:

"§ 2

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,1a) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)

(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.


1)

§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

1a)

§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

1b)

Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "držitelé průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)" nahrazují slovy "osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1a)".

3. V § 3 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako

písmeno b).

4. V § 3 odst. 3 se za slova "vybírá pro obec" vkládají slova "ubytovatel, kterým je" a za slova "tato osoba" se vkládají slova "je plátcem poplatku a".

5.  V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"(4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.4a)

 

 


Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 0x Nelíbilo se: 0x Zveřejněno: 05.02.2010 Upraveno: 05.02.2010 Přečteno: 721x

Schválili: Rexik *** 17.10.13 • Rex *** 18.10.13

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Zajímavosti o psech
25.02.2012*****Kvíz - štěňata11x
15.04.2012*****Border kolie charakteristika plemene4x
13.04.2012*****Vítězové ankety Statečné psí srdce26x
01.02.2010*****Trochu rozptýlení - Překladatelský oříšek.586x
16.02.2010*****Respektování psa700x
27.02.2010*****Jak vykoupat a rozčesat dlouhosrstého psa - úvod382x
06.03.2014*****Čipování psů13x
02.09.2021*****Deliveo Delivery Software6x
30.01.2011*****Dělení psích plemen do skupin56x
28.02.2010*****Pomáháme zachránit německé špice velké černé.438x

Komentáře návštěvníků

x Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Další články tohoto autora
01.02.2010*****Trochu rozptýlení - Překladatelský oříšek.586x

© HAFICI.NET - https://hafici.net/clanky/66-zakon-o-poplatcich-ze-psu