Přihlaste se a využijte web naplno HAFICI.NET »

ZZO a zkušební řády

 

Články » ZZO a zkušební řády 

Poslušný, perfektně vychovaný a ovladatelný pes je dobrou vizitkou svého majitele. Většina pejskařů si své miláčky vychovává k obrazu svému v rámci rodinného kruhu a postačí jim, když pes přiběhne na zavolání, vyvenčí se na povel a dá všem pusinku. Konkrétně naháčci ( samozřejmě i labutěnky ) s tímto nemají problém a páníčkům ochotně plní, co jim na očích vidí. Najdou se však mezi námi i tací nadšenci, kteří všech těch  coursingů, výstav, koupání, česání a úprav nemají dost a vymýšlí pro sebe i svého psa stále nějaké aktivity. Psích sportů je v současnosti opravdu dost a je z čeho vybírat. V tomto článku se budu věnovat především ZZO a na konec přidám všechny zkušební řády. 

ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI

Článek 75. Kritéria pro zkoušku ZZO

1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.

Článek 76. Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

1. P o s l u š n o s t


a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10
d) za pochodu odložení vleže ZP 10
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10 60 (42)

2. S p e c i á l n í   c v i k y


a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP
b) chování psa ve skupině osob ZP
c) chování psa krátkodobě přivázaného
a ponechaného o samotě ZP

Článek 77. Připomínky k provádění zkoušky ZZO

1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu „Metodika a provádění cviků“.
2. Přivoláním psa libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který v obou způsobech popisuje druhá část tohoto ZŘ.
3. Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad.Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě -obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.
4. Cvik „Sedni—lehni“ se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech
sekundách na povel rozhodčího psa posadí.
5. Odložení za pochodu vleže se provede po 10–15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.
6. Ke cviku „Aport volný“ může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda.
7. Při cviku „Odložení psa“ se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.
8. Cvik „Přivolání psa za ztížených podmínek“ se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy s náhubky na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel „Volno“ do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa, který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.
9. Cvik „Chování psa ve skupině lidí“. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

10. Cvik „Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě“ se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného minimálně 20 kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.
11. Hodnocení provedení cviků části „Poslušnost“ se provádí jako u ostatních zkoušek tohoto zkušebního řádu.
12. Hodnocení speciálních cviků:
a) přivolání psa za ztížených podmínek
- okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku - prospěl výborně
- vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod - prospěl
- pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi - neprospěl.
b) chování psa ve skupině lidí
- pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem - prospěl výborně
- pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - prospěl
- pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně - neprospěl.
c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
- pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje - prospěl výborně
- při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout - prospěl
- při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá - neprospěl.
13. Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.

14. V případě, že pes napadne osobu nebo jiného psa - je ze zkoušky vyloučen.

 

Nyní bych se chtěla zmínit o výcviku sportovní kynologie - co to znamená ?

Zkušební řády

1/ Mezinárodní zkušební řád  - IPO


Dle tohoto zkušebního řádu se pořádá Mistrovství světa všech plemen ve sportovní kynologii.
Obsahuje vždy tři části: IPO 1, IPO 2, IPO 3
Oddíl A – stopa
Oddíl B – poslušnost
Oddíl C – obrana
IPO – FH  zkouška stopařská
Tento zkušební řád je zaměřen na přesnou, rychlou a  radostnou práci psa s naprostým souladem mezi dvojicí

( psovod-pes).  Je nejuznávanějším zkušebním řádem celosvětově.
Každá disciplína je hodnocena až 100 body. Tedy celkové možné bodové dosažení je 300 bodů u jednotlivé zkoušky ( zkoušky všestranné).  Zdá se to jednoduché, ale u tohoto druhu zkoušek  IPO se strhávají bodíky i za zvednutí hlavy ze stopy, malé vybočení  od stopy  či  ohlednutí za psovodem, střeží–li pes figuranta. Přesnost a dokonalost je zde doménou. Je vhodný pro všestranné psy. Zkoušky IPO lze použít k chovnosti.

 

2/ Národní zkušební řády:


NZŘ – Národní zkušební řád ( pro ČR)
VPG  ( dříve SchH)  – Německý zkušební řád ( nejvíce se dotýká plemene Německý ovčák) – viz. níže
TART – zejména pro pracovně upotřebitelné psy, je nejmladší z výše uvedených.

NZŘ - dle tohoto zkušebního řádu se pořádají   Národní mistrovství ve sportovní  kynologii.
Obsahuje zkoušky jak všestranné  Oddíl A, B, C, tak velký výběr speciálně zaměřených zkoušek poslušnosti, obranářů , stopařů,  zkoušky ovladatelnosti aj. speciální zkoušky. U nás je stále velmi oblíben pro svou rozmanitost. Pro malá plemena psů jsou zde speciální zkoušky.  Jednotlivé zkoušky ( pro každé plemeno jiné- určují  kluby) jsou nutné pro zařazení do chovu u vybraných plemen . Pro psy je  počet vykonaných zkoušek vždy skvělá prezentace.

VPG ( dříve SchH)   - německý zkušební řád . Dle nejvyšší všestranné zkoušky  VPG 3   se pořádá mimo jiné i  velmi sledované Mezinárodní mistrovství světa německých ovčáků   ale- i Mistrovství ČR německých ovčáků, které bývá postupujícím výběrovým závodem na MS.
Taktéž  tento ZŘ  skýtá možnost pro všestranné i  speciální zkoušky obranářů, stopařů a doprovodných psů. Splněním všestranné zkoušky VPG1 je možné zařadit psa ( nutná bonitace, výstava  a rtg.DKK)   do chovnosti.

TART   - tento zkušební řád je nejmladší z výše zmiňovaných zkušebních řádů a není podporován ČKS je zaměřen na  praktickou upotřebitelnost psů ( služební kynologie).
Splnění zkoušky dle zkušebního řádu TART  nelze uplatnit pro chovnost jedince. Cílem TARTu  je podporovat nekompromisní, velmi tvrdé a nebojácné psy, ochotně pracující a maximálně ovladatelné. Dokáže rozlišit naučené od vrozeného……. Neklade se tak velký důraz na  přesnost práce ( jako u IPO)  ale na  spolehlivost psa. Výcvik dle TART je vhodný pro tvrdé a všestranné povahy psů.

© www.hairless.cz

 

Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 4x Nelíbilo se: 0x Zveřejněno: 15.02.2013 Upraveno: 15.02.2013 Přečteno: 29x

Schválili: Rex **** 18.02.13 • Rexik **** 19.02.13 • Nika *** 11.12.13

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Výchova a výcvik
27.01.2012*****Dog dance-tanec se psy. Jak na to??30x
26.01.2012*****Základní poslušnost28x
01.11.2012*****POVELY7x
05.02.2012*****Oblíbené triky:Dej pac!14x
14.11.2013*****Pár slov o dominanci, aneb jste vůdcem smečky ?77x
08.12.2011*****Můj trénink povelu KE MNĚ - možná trochu nestandartně sazím na pud štěněte35x
13.07.2012*****Výběr štěněte32x
21.01.2012*****Vycházka doma17x
08.12.2011*****Nácvik povelů ZŮSTAŇ a ČEKEJ, tady se bohužel naopak potýkám s pudem štěněte38x
23.11.2012*****Psí povely19x

Komentáře návštěvníků
Celkem: 1 záznamů přidat komentář Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

[1] Libas® 25.11.2013
Jednoduchý článek, který člověku, jenž se nikdy nezajímal o sportovní kynologii, udělá trošku jasněji ve všech těch různých řádech a neřádech. Po přečtení tohoto článku už si člověk může vyhledat to, co jej osobně nejvíc zajímá a co by se mohlo líbit i jeho pejskovi.

Další články tohoto autora
13.04.2012*****Středočeský kraj hledá svého psího šampiona35x
13.04.2012*****Vítězové ankety Statečné psí srdce26x
07.02.2012*****Statečné psí srdce 201114x
17.11.2011*****Pes Prahy 1024x
20.10.2011*****Outdoorové vybavení pro pejsky30x
24.01.2011*****Statečné psí srdce423x
25.10.2010*****Outdoorové vybavení pro aktivní pejsky508x
30.08.2009*****Jak rozpoznat kvalitní krmivo1052x
11.06.2009*****Přeprava psa v autě2716x
11.06.2009*****Potraviny nevhodné pro psy2284x

© HAFICI.NET - http://hafici.net/clanky/300-zzo-a-zkusebni-rady-